Brachiopoda

Horderleyella kegelensis (Alichova, 1953)

Type specimen data
GIT 207-101 , () ()
Synonymy list
1951     Dalmanella aff. testudinaria (Dalman) — Alichova, pp. 40-41, fig. 3: 44-46
1953     Dalmanella kegelensis (pars) — Alichova, pp. 57-61
1975     Horderleyella kegelensis (Alichova, 1953) — Hints, pp. 73-74