Ostracoda

Schmidtella fragosa Neckaja, 1960

Synonymy list
1960     Schmidtella fragosa Neckaja, sp. nov. — Abushik et al., pp. 285, fig. 58:8,9
1966     Schmidtella fragosa Neckaja — Neckaja, pp. 9, fig. 2:1
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution