Brachiopoda

Platystrophia lynx ovalis Alichova, 1951

Synonymy list
1951     Platystrophia lynx Eichw. var. ovalis var. nov. — Alichova, pp. 20, fig. pl. 1: 13
1976     Platystrophia lynx Eichwald subsp. ovalis Alichova — Tsegelnjuk, pp. 14-15, fig. pl. 1: 13-14; text-fig. 1: 13-24