Stromatoporoidea
Species

Ecclimadictyon surshense Bolshakova, 1970

Synonymy list
1970     Ecclimadictyon surshense Bolshakova, 1970 — Bol'shakova , pp. 153 , fig. Pl. 61:2
Selection of related publications
Bol'shakova, L. N. 1970. Nekotorye novye vidy stromatoporoidej iz silurijskih otlozenij Podolii.Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov , pp. 152-155.