Tabulata
Species

Heliolites skaliensis Bondarenko, 1982

Synonymy list
1971     Heliolites skaliensis Bondarenko, nom nud. — Bondarenko , pp. 45
1982     Paraheliolites skaliensis — Bondarenko , pp. 48 , fig. Fig. 1, 2
1985     Paraheliolites skaliensis (Bondarenko) — Bondarenko , pp. 24 , fig. Fig. 2:1
Selection of related publications
Bondarenko, O. B. 1985. Izmenchivost' i morfogenez pozdnesilurijskih geliolitoidej Paraheliolites - Pachyhelioplasma iz Podol'skogo Pridnestrov'â.Paleontologicheski Zhurnal , 2,22-30.
Klassificering
References based on distribution