Phyllopoda Preuss, 1951

Selection of related publications
Vorobyeva, E. I., Lyarskaya, L. A. 1968. Ostatki kisteperyh i dvoâkodyšaŝih iz amatskih sloev Latvii i ih zahoronenie. Очерки по филогении и систематике ископаемых рыб и бесчелюстных, pp. 71-86.
Novozhilov, N. I. 1960. Subclass Gnathostraca. Bases of Paleontology, pp. 216-253.
Pacht, R. 1849. Der devonische Kalk in Livland. Ein Beitrag zur Geognosie der Ostseeprovinzen.