Cephalopoda

Spyroceratidae Shimizu et Obata, 1935