Graptolithina

Paradelograptus Erdtmann, Maletz et Gutierrez Marco, 1987