Graptolithina
Species

Colonograptus varians (Wood, 1900)

Synonymy list
1852     Monograptus colonus — Geinitz , pp. 38-39 , fig. 1:34
1883     Monograptus colonus — Tullberg , pp. 29-30 , fig. 1:21
1900     Monograptus varians — Wood , pp. 467-468 , fig. 25:14a-b, 15, 16a-b
1911     Monograptus varians — Elles et Wood , pp. 395-396 , fig. 39:6a-e
1936     Monograptus colonus — Bouček , pp. 13-15 , fig. 2c-d
1942     Pristiograptus (Colonograptus) varians varians — Pˇribyl , pp. 6 , fig. 2, 10-11
1942     Pristiograptus colonus — Münch , pp. 251-252 , fig. 3:6
1945     Monograptus cf. varians — Waterlot , pp. 73 , fig. 28:302a-b
1947     Monograptus varians — Ruedemann , pp. 489 , fig. 85:1-10
1947     Monograptus cf. varians — Ruedemann , pp. 395 , fig. 39:6a-e
1952     Pristiograptus (Colonograptus) varians varians — Münch , pp. 96 , fig. 23:1a-b
1962     Monograptus varians — Ross , pp. 67 , fig. 3B, G; 4A
1964     Monograptus varians — Berry , pp. 597 , fig. 2F
1967     Colonograptus varians (Wood), 1900 — Gailite et al. , pp. 257-258 , fig. 30:6-7
1968     Colonograptus varians (Wood), 1900 — Krandijevsky , pp. 55-56 , fig. 10:8
Selection of related publications
Krandijevsky, V. S. 1968. Граптолиты силура Волыно-Подолии.Paleontology and Stratigraphy of the Lower Paleozoic of Volyn-Podola , pp. 26-62.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
References based on distribution