Graptolithina

Dendrograptus cofeatus Kozłowski, 1948