Agnatha

Balticaspis Lyarskaya, 1981

Selection of related publications
Lyarskaya, L. 1981. Pancirnye ryby devona Pribaltiki. Asterolepididae.
Lyarskaya, L. A. 1981. Cefalaspidy. Devon i karbon Pribaltiki, pp. 437–440.
References based on distribution