Agnatha

Balticaspis latvica Lyarskaya, 1981

Synonymy list
200     Balticaspis latvica Lyarsk — Mark-Kurik, pp. 314
1981     Balticaspis latvica — Lyarskaya, pp. 438-440, fig. 76-77
2001     Balticaspis latvica Lyarskaya, 1981 — Otto & Laurin, pp. 186-189, fig. 1, 2
2004     Balticaspis latvica Lyarskaya, 1981 — Afanassieva, pp. 261, fig. XVII 1-2
2004     Balticaspis latvica Lyarsk. — Mark-Kurik, pp. 314
Selection of related publications
Lyarskaya, L. 1981. Pancirnye ryby devona Pribaltiki. Asterolepididae.
References based on distribution