Bryozoa

Spatiopora asperiformis Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Spatiopora asperiformis Astrova sp. nov. — Astrova, pp. 8, fig. I 1
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution