Foraminifera

Thurammina asymmetrica Eisenack, 1954