Gastropoda

Trochonema minus Koken, 1897

Synonymy list
1897     Trochonema minor n. sp. — Koken, E., pp. 187
1900     Trochonema minor Koken — Wiman, pp. 203
1925     Trochonema minus Koken — Koken & Perner, pp. 198, fig. 34: 3, 13