Gastropoda

Proturritella cingulata (Koken, 1896)

Type specimen data
: CNIGRM 163/10903 , , ()
Synonymy list
1896     Polytropis cingulata n. sp. — Koken, E., pp. 399
1897     Polytropis cingulata Koken — Koken, E., pp. 185
1925     Polytropis cingulata Koken — Koken & Perner, pp. 195, fig. 33: 3, 4