Gastropoda

Proturritella reticulata (Koken, 1896)

Type specimen data
: CNIGRM 185/10903 , , ()
Synonymy list
1896     Gonionema reticulatum n. sp. — Koken, E., pp. 399
1897     Gonionema reticulatum Koken — Koken, E., pp. 187
1925     Gonionema reticulatum Koken — Koken & Perner, pp. 209, fig. 35: 7, 9
1955     Gonionema reticulatum Koken — Vostokova, V. A., pp. 117, fig. 7: 9
1970     Proturritella reticulata (Koken) — Rõõmusoks, pp. 43