Gastropoda

Proturritella angulosa (Koken, 1897)

Type specimen data
: CNIGRM 179/10903 , , ()
Synonymy list
1897     Gonionema angulosum n. sp. — Koken, E., pp. 186
1925     Gonionema angulosum Koken — Koken & Perner, pp. 209, fig. 35: 6, 12