Acritarcha

Tylotopalla robustispinosa (Downie, 1959) Eisenack, Cramer et Diez, 1972

Synonymy list
1991     Tylotopalla robustispinosa (Downie, 1959) Eisenack, Cramer et Diez, 1972 — Laskova