Mollusca

Halkieria obliqua Poulsen, 1967

Synonymy list
1967     Halkieria obliqua n. sp. — Poulsen, pp. 30, fig. 2:3,4
1967     Halkieria symmetrica n. sp. — Poulsen, pp. 30, fig. 2:5
1985     Halkieria obliqua Poulsen, 1967 — Bengtson, pp. 102, fig. 1, 2, 3