Gastropoda

Lytospira valida Koken, 1897

Synonymy list
1897     Lytospira valida n. sp. — Koken, E., pp. 179
1900     Lytospira valida Koken, 1897 — Wiman, pp. 202
1925     Lytospira valida Koken, 1897 — Koken et Perner, pp. 115, fig. 13: 8
1925     Lytospira cf. valida Koken, 1897 — Koken et Perner, pp. 115, fig. 13: 3
References based on distribution