Asmussia membranacea Pacht, 1849

Synonymy list
1960     Asmussia membranacea Pacht, 1849 — Novozhilov, pp. 236-237, fig. 519:a,б
Selection of related publications
Novozhilov, N. I. 1960. Subclass Gnathostraca. Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Členistonogie, trilobitoobraznye i rakoobraznye, pp. 216-253.
Pacht, R. 1849. Der devonische Kalk in Livland. Ein Beitrag zur Geognosie der Ostseeprovinzen.
References based on distribution