Pterobranchites antiquus Kozłowski, 1967

Synonymy list
1967     Pterobranchites antiquus — Kozłowski, fig. Fig. 11
1984     Pterobranchites antiquus Kozłowski, 1967 — Mierzejewski, fig. 20-23