Acanthodii

Haplacanthus perseensis Gross, 1942

Synonymy list
2001     Haplacanthus perseensis Gross, 1942 — Lukševičs, pp. 495
Selection of related publications
Pinakhina, D. V. 2018. Srednedevonskie akantodovye ryby (Acanthodii) Severo-Zapadnogo subregiona Vostočno-Evropejskoi Platformy.