Placodermi

Holonema radiatum Obruchev, 1932

Synonymy list
1957     Holonema radiatum Obruchev — Bystrow, pp. 267-269, fig. text fig. 23, 24
2001     Holonema radiatum Obruchev, 1932 — Lukševičs, pp. 498