Chitinozoa

Ancyrochitina bornholmensis Vandenbroucke et Nõlvak, 2013

Synonymy list
1999     Ancyrochitina sp. n. 1 — Nõlvak, pp. 287-290
2013     Ancyrochitina bornholmensis n. sp. — Vandenbroucke & Nõlvak, pp. 290-292, fig. 1:a-p