Bryozoa

Nekhorosheviella nodulifera Xia, Zhang et Wang, 2007

Synonymy list
2015     Nekhorosheviella nodulifera Xia, Zang et Wang, 2007 — Mu et al., pp. 26