Cephalopoda

Dawsonoceras annulatum (Sowerby, 1816)

Synonymy list
1991     Dawsonoceras annulatum (Sowerby, 1818) — Kiselev, pp. 90, fig. II 1
2015     Dawsonoceras annulatum (Sowerby, 1816) — Manda & Turek, pp. 75, fig. 1:A1-A4
Selection of related publications
Kiselev, G. N. 1991. Revizia pozdneordovikskikh i siluriskikh tsefalopod Pribaltiki iz kollektsii E. I. Eichwalda. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology 66, 4, 85-101.
References based on distribution