Species

Plectostroma micum (Bogoyavlenskaya, 1969)

Synonymy list
1969     Actinodictyom mica — Bogoyavlenskaya , pp. 165, fig. 4:2a
1973     Actinodictyom mica — Bolshakova , pp. 78, fig. 10:1,2
1976     ?Yabedodictyon mica (Bogoyavlenskaya) — Nestor, H. , pp. 60
1991     Plectostroma micum (Bogoyavlenskaya, 1969) — Stock , pp. 901, fig. 3.6; 3.7