Porifera

Pseudostylodictyon poshanense Ozaki, 1938