Cephalopoda

Dawsonoceras obsoletum (Barrande, 1874)

Synonymy list
1991     Dawsonoceras obsoletum (Barrande, 1874) — Kiselev, pp. 90-91, fig. I 1; II 4
Selection of related publications
Kiselev, G. N. 1991. Revizia pozdneordovikskikh i siluriskikh tsefalopod Pribaltiki iz kollektsii E. I. Eichwalda. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology 66, 4, 85-101.
References based on distribution