Cephalopoda

Bickmorites Foerste, 1925

Selection of related publications
Kiselev, G. N. 1991. Revizia pozdneordovikskikh i siluriskikh tsefalopod Pribaltiki iz kollektsii E. I. Eichwalda. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology 66, 4, 85-101.
References based on distribution