Holoptychiidae

Paraglyptolepis Vorobyeva, 1987

Selection of related publications
Vorobyeva, E. I. 1987. Porolepidnaâ kisteperaâ ryba iz srednego devona Èstonii. Paleontologicheski Zhurnal 1, 76-85.
References based on distribution