Ichnofossils
Species

Scolytolarvariumichnus zherikhini (Petrov, 2013)

Synonymy list
2019     Scolytolarvariumichnus zherikhini (Petrov, 2013) comb. nov — Wisshak, Knaust & Bertling , pp. 16
Classification