Gastropoda

Kokenospira undata (Koken, 1897)

Type specimen data
,
Synonymy list
1897     Bucaniella undata n. sp. — Koken, pp. 128
1932     Tetranota undata (Koken) -Teichert — Teichert, pp. 267
1999     Kokenospira undata (Koken) — Ebbestad