Gastropoda

Salpingostoma megalostoma (Eichwald, 1840)

Type specimen data
PSM 1/2310 ,
Synonymy list
1840     Bellerophon megalostoma m.. — Eichwald, pp. 130-131
1840     Bellerophon megalostoma m.. — eichwald, pp. 111-112
1856     Bellerophon megalostoma — Eichwald, pp. 586
1860     Bellerophon megalostoma Eichwald — Eichwald, pp. 1069, fig. 41: 5
1889     Salpingostoma megalostoma (Eichwald, 1840) — Koken, pp. 383, fig. 13: 6, 9