Gastropoda

Salpingostoma verrucosum Koken et Perner, 1925

Type specimen data
CNIGRM 17/10903 ,
Synonymy list
1925     Salpingostoma verrucosum sp. n. — Koken & Perner, pp. 31, fig. 22: 29-33
1955     Salpingostoma verrucosum koken — Vostokova, pp. 101, fig. v 4