Gastropoda

Pachystrophia dilatata (Koken, 1896)

Type specimen data
CNIGRM 61/10903 ,
Synonymy list
1896     Raphistoma (Maclurea) dilatata sp. n. — Koken, pp. 396
1897     Maclurea dilatata (Koken, 1896) — Koken, pp. 173, fig. 30
1925     Lesueurilla dilatata (Koken, 1896) — Koken & Perner, pp. 91, fig. 9: 6, 7, 9
1955     Lesueurilla dilatata (Koken, 1896) — Vostokova, pp. 90, fig. 3:4