Gastropoda

Pararaphistoma scalitoides (Koken, 1897)

Type specimen data
CNIGRM 46/10903 ,
Synonymy list
1897     Raphistoma scalitoides n. sp. — Koken, E., pp. 168, fig. t-f 25
1925     Raphistoma scalitoides Koken — Koken & Perner, pp. 77, fig. 10: 11; 12: 10