Porifera

Pachystylostroma woyuense (Ozaki, 1938)

Type specimen data
,
Synonymy list
1938     Rosenella woyuensis, sp. nov. — Ozaki, pp. 215, fig. 30:2; 31:1
1969     Rosenella woyuensis Ozaki — Webby, pp. 649, fig. 120:3-6
1976     Pachystylostroma ? woyuense (Ozaki, 1938) — Nestor, pp. 20, fig. 3:1