Porifera

Aulacera tenuipunctata (Yavorsky, 1955)

Type specimen data
CNIGRM 108/7351 ,
Synonymy list
1955     Beatricea tenuipunctata — Yavorsky, pp. 79, fig. 32:3; 40:2-6
1976     Aulacera tenuipunctata (Yavorsky, 1955) — Nestor, pp. 33, fig. 7:1-2