Porifera

Stelodictyon mammillatum (Schmidt, 1858)

Type specimen data
TUG ,
Synonymy list
1858     Stromatopora mammillata n. sp. — Schmidt, pp. 232
1867     Stromatopora mammillata, Fr. Schmidt — Rosen, pp. 71, fig. 8:1-5
1915     Clathrodictyon mammillatum Rosen — Boehnke, pp. 171, fig. 17:8; 17-18
1962     Clathrodictyon mammillatum (F. Schmidt) — Nestor, pp. 14, fig. 5:1-3; 8:1
1964     Clathrodictyon mammillatum (F. Schmidt, 1858) — Nestor, pp. 42, fig. 13:7-8
1999     Stelodictyon mammillatum — Nestor, pp. 127