Porifera

Stelodictyon conodigitatum (Riabinin, 1951)

Type specimen data
VNIGRI 21/185 ,
Synonymy list
1951     Clathrodictyon regulare, var. conodigitata n. var. — Riabinin, pp. 10, fig. 3:3-4
1964     Stictostroma ? conodigitatum (Riabinin, 1951) — Nestor, pp. 76, fig. 32:3-6
1999     Stelodictyon conodigitatum — Nestor, pp. 127