Porifera

Clavidictyon cylindricum (Yavorsky, 1955)

Type specimen data
VSEGEI 59/7351 ,
Synonymy list
1955     Clathrodictyon cylindricum sp. nov. — Yavorsky, pp. 49, fig. 18:1-5
1976     Clavidictyon ? cylindricum (Yavorsky, 1955) — Nestor, pp. 67, fig. 15:1-2