Porifera

Simplexodictyon superpodolicum Nestor, 1981

Type specimen data
Synonymy list
1981     Simplexodictyon ? superpodolicum sp. nov. — Nestor, pp. 104, fig. 13:1-2
Selection of related publications
Nestor, H. E. 1981. Stromatoporaty. Report on stratigraphical scheme of the Upper Silurian Deposits in Vaygach and Southern Novaya Zemlya Region, pp. 97-106.