Porifera

Pseudolabechia granulata Yabe et Sugiyama, 1930

Type specimen data
IGPS RN720 ,
Synonymy list
1930     Pseudolabechia granulata sp. nov — Yabe et Sugiyama, pp. 59, fig. 22:5-12
1966     Pseudolabechia sp. nov. — Nestor, pp. 34, fig. 12:3-5
1970     Pseudolabechia granulata Yabe et Sugiyama — Mori, pp. 117, fig. 11:1-6