Porifera

Vikingia vikingi (Nestor, 1966)

Type specimen data
Synonymy list
1966     Actinodictyon ? vikingi sp. nov. — Nestor, pp. 62, fig. 24:1-2
1968     Actinodictyon vikingi (Nestor) — Mori, pp. 91, fig. 23:5-6; 24:3-4
1969     Vikingia vikingi (Nestor) — Bogoyavlenskaya, pp. 19