Porifera

Eostromatopora impexa (Nestor, 1966)

Type specimen data
Synonymy list
1966     Stromatopora impexa sp. nov. — Nestor, pp. 44, fig. 16:1-4
1968     Stromatopora impexa Nestor — Mori, pp. 83, fig. 15:4; 19:1-4; 20:3-4
1999     Eostromatopora impexa (Nestor, 1966) — Nestor, pp. 120
2007     Stromatopora impexa Nestor, 1966 — Mõtus et Hints, O., pp. 43
2007     Eostromatopora impexa Nestor, 1966 — Mõtus et Hints, O., pp. 45, 47
Selection of related publications
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook, pp. 1-64.
Nestor, H. E. 1966. Wenlockian and Ludlovian Stromatoporoidea of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , 1-87.