Porifera

Clathrodictyon tenue Bolshakova, 1970

Type specimen data
PIN 2336/98 ,
Synonymy list
1970     Clathrodictyon tenue Bolshakova, sp. nov. — Bol'shakova, pp. 152, fig. 56:1
1973     Clathrodictyon tenuis sp. nov. — Bolshakova, pp. 60, fig. 5:1
1981     Clathrodictyon cf. tenue Bolshakova, 1973 — Nestor, pp. 101, fig. 11:3
Selection of related publications
Nestor, H. E. 1981. Stromatoporaty. Report on stratigraphical scheme of the Upper Silurian Deposits in Vaygach and Southern Novaya Zemlya Region, pp. 97-106.
Bol'shakova, L. N. 1970. Nekotorye novye vidy stromatoporoidej iz silurijskih otlozenij Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 152-155.
References based on distribution