Porifera

Intexodictyides perplexum (Yavorsky, 1963)

Type specimen data
CNIGRM 7351/469 ,
Synonymy list
1963     Intexodictyon perplexum sp. nov. — Yavorsky, pp. 36, fig. 6:6-7;8:1-4
2011     Intexodictyides perplexum — Nestor